İHALE İLANI
 
T.C.
ARTOVA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
 
                     Tokat - Artova İlçesi 2018 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım  Programı Kapsamında Artova İlçesi Aşağıgüçlü- Boyunpınar  Grup Yolunda ve Kayaönü Poyrazalan Grup Yolunda  1.kat Asfalt Sathi Kaplama yapım  işi 28 Nisan 2007 Gün ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. ve 39. Maddelerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
 
1 – İdarenin
 
 
 
a)  Adı
:
ARTOVA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b)  Adresi
:
İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası  Zemin kat Artova/ TOKAT
c)  Telefon numarası
:
0356 -611 20 25
d)  Faks numarası
:
0356 -611 22 02
e)  Elektronik posta adresi
:
 
2 –İhale konusu işin
 
 
 
a)Niteliği, türü ve miktarı
:
Aşağıgüçlü-Boyunpınar  Grup Yolunda  4 Km. uzunluğunda, 7 mt. genişliğinde    (28,00 DA) Yolun ve Kayaönü- Poyrazalan Grup Yolunda 4,5 Km uzunluğunda 5 mt. genişliğinde (22,5 DA) Yolun  1. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması,
 
 
b) Yapılacağı yer
:
Artova  Aşağıgüçlü-Boyunpınar Grup Yolu. Kayaönü-Poyrazalan Grup Yolu
c)İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  - 5 -  (beş ) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
:
Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren  45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
 
3-İhalenin
 
:
  
a)Yapılacağı Yer
:
Artova Kaymakamlığı Toplantı Salonu / Artova Hükümet Konağı 1.kat Artova/TOKAT
b)Tarihi ve Saati
:
28/05/2018- saat 15.00
 
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler 
4.1.1- Tebligat için Adres beyanı, Telefon ve Faks numarası, e-posta adresi.
4.1.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.2-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.3-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3 -Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu                               
4.1.4-Geçici Teminat Belgesi.(Nakit Olarak Yatırmak isteyenler Ziraat Bankası Artova Şb 0408 Hes.No:28164121-5001 )
4.1.5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6- İhaleye ortak girişim (Konsorsiyom) olarak teklif verilemez. 
4.1.7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Ziraat Bankası Artova Şb 0408 Hes.No:28164121-5001 )
4.1.8- KHGB İhale Yönetmeliği 11. maddesinin  (a). (b). (c), (ç), (d), (e) (f), (g), (ğ) bentlerinde olunmadığına dair taahhütname
4.1.9- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge         
4.1.10-İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilmelidir, kısmi teklif verilemez.
4.1.11- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Bu sebeple isteklilerin şahsen veya vekâleten girdiklerine dair belgeleri ve firma kaşelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.
4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1  -İş Deneyim Belgeleri:
         İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50 ‘si oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu Asfalt Kaplama  yapım  işi ile ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.
                 
5.1 – İhale dokümanı Artova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin Kat Artova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 200,00 TL’ dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.( Ziraat Bankası Artova Ziraat Bankası Artova Şb 0408 Hes.No:28164121-5001)
 
6.1- Teklifler 28/05/2018 Pazartesi günü saat 15.00’ a kadar Artova Kaymakamlığı Toplantı Salonu / Artova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin kat  adresindeki Artova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
 
7.1- –İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8-1- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilirler.
 
9-1 Artova Kaymakamlığı  Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
9-2 Birliğimiz Kamu İhale Kanununa Tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
                                                                                                        İlan olunur 16/05/2018
 
Resul ÖZDEMİR
Kaymakam
Birlik Başkanı