İHALE İLANI
 
 
Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 

         Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Pazar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Personel Hizmet Alımı İşi KHGB İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıdadır:

1-İdarenin
a) Adresi
:
Pazar İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Hükümet Konağı Hizmet Binası
b) Telefon ve faks numarası
:
(356) 261 24 14 – (356) 261 24 14
 
:
 
2-İhale konusu hizmet alım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Pazar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 1 Adet Ağır Vasıta Şöforü, 1 Adet İş Makinası Operatörü Personel Hizmet Alımı İşi
b) Yapılacağı yer
:
Pazar İlçe Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Pazar merkez ve köyleri
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 9 AY (270 İKİYÜZ YETMİŞ gün) takvim günüdür.
d) Doküman satış bedeli
:
100 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Kaymakamlık Makam Odası-Hükümet Konağı 3.Kat Pazar/TOKAT
b) Tarihi ve saati
:
10.03.2017 saat:10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12’inci maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde Birliğin ihalelerine katılamaz.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.

4.1.6. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen teklif mektubu. (Teklif mektubu, ihale zarfı içerisindeki istenilen belgelerden hariç olarak ayrı bir 2’nci zarf içerisinde kapalı, kaşelenmiş ve imzalı olarak verilecektir.)

4.1.7. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması gereklidir. Teminatın nakit olarak yatırılması durumunda Pazar Ziraat Bankası Şubesi TR 71 000.1000.870.30267822-5001 KHG’nin numaralı hesabına yatırılacak (İşin adı ve geçici teminat olduğu açıklama kısmına yazılacak)

4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9. İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurtiçinde ve yurtdışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin  en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği; idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi.
İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda; ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır. 
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
  
4.1.10. Teklif dokümanı satın alındığına dair belge.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.            
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.              
7- İhale dokümanı Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde 100 TL karşılığında satın alınabilir. Belge bedelleri Pazar Ziraat Bankası Şubesi TR 71 000.1000.870.30267822-5001 KHG’nin numaralı hesabına yatırılacak ( açıklama kısmına “işin adı ve döküman bedeli” olarak  yazılacak)        
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile tüm işlerin toplam bedeli üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
9- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığı’na ihale günü olan 10 MART 2017 Cuma günü, saat 10.00’a kadar verilecektir.  
10- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmaz ise isteklilerden 2’nci teklif alınabileceğinden, isteklilerin ihale saati olan; saat 10.00’da ihale salonunda şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.               
11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. İhaledeki işler için kısmi teklif verilemez. İstekliler her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Tekliflerin Posta ile gönderilmesi: Teklifler KHGB Başkanlığına elden teslim edilecektir.
15- Ödeme Şartları: Ödeme; İhale Ödeneğinin İl Özel İdaresi tarafından birlik hesaplarına aktarılmasından sonra her ayın bitiminde veya 5 (beş) aylık sürenin bitiminde defaten yapılabilir
Ancak işçilerin aylıkları her ayın bitiminde yüklenici tarafından, İdarenin ödeme yapmasını beklemeksizin kendilerine ödenecektir.

16- Birlik; 2886 sayılı ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

17-Diğer Hususlar
Birliğimiz gerekli gördüğü halde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek sureti ile isteklilere bildirilir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
İdaremizce yapılan, Olağanüstü hal kapsamında ihaleye katılan firma ve kişilerin güvenlik araştırmaları yapılacak olup, Terör örgütü (FETÖ/PDY / vb.) bağlantısı olduğu tespit edilen firmalar 4734 sayılı kanunun 11. Maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir.
İhale tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilemeyen, ihale üzerinde kalan, sözleşme öncesi güvenlik araştırması yapılan ve (FETÖ/PDY / vb.) örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen firma ve kişilerle sözleşme imzalanmayacak ve teminatları gelir kaydedilecektir.
Kurumumuzla sözleşme imzalayan firma ve kişilerden, sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir şekilde (FETÖ/PDY / vb.) terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilen sözleşmeleri feshedilerek kesin teminatları gelir kaydedilecektir.
 
UYGULAMA ESASLARI:
      İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli dokümandaki belgeler esas alınarak ve idaremiz görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
İdare işi her aşamasında denetim yapacak, işi alan yüklenici yapacağı işin her safhasına başlamadan İdare ile görüşecektir.  
 
  İlgililere duyurulur.
 
 
Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği
                     Başkanlığı